Do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (format pliku *docx) : POBIERZ

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej (format pliku *docx) : POBIERZ

Oświadczenie osoby bliskiej - wzór (format pliku *docx) : POBIERZ

INFORMACJE O STANIE ZDROWIA 

  

INFORMACJE DLA BLISKICH PACJENTÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

 Informujemy,  iż z uwagi na obecną sytuację sanitarno –epidemiologiczną 

TELEFONICZNE INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTÓW UDZIELANE SĄ OSOBOM UPRAWNIONYM*

  • w zakresie opieki pielęgniarskiej – przez pielęgniarki oddziałowe,
  • w zakresie opieki lekarskiej -  przez ordynatora, kierownika oddziału lub lekarza dyżurującego

w godzinach od 12:00 do 13:30, pod numerami telefonów właściwych oddziałów.

 

 *sprawdź kto jest osobą uprawnioną

 

ŻARY:

1)      Oddział dermatologiczny:

-pielęgniarka oddziałowa: 4707827

-ordynator/kierownik: 4707824

 

2)      Oddział laryngologiczny:

-pielęgniarka oddziałowa: 4707903

-ordynator/kierownik: 4707836

 

3)      Oddział neurologiczny:

-pielęgniarka oddziałowa: 4707866

-ordynator/kierownik: 4707852

 

4)      Oddział Intensywnej Terapii:

-pielęgniarka oddziałowa: 4707885

-ordynator/kierownik: 4707850

 

5)      Oddział ortopedii:

-pielęgniarka oddziałowa: 4707816

-ordynator/kierownik: 4707832

 

6)      Oddział wewnętrzny (w tym momencie oddział COVID-19)

-pielęgniarka oddziałowa: 4707879

-ordynator/kierownik: 4707821

 

7)      Oddział psychiatryczny:

-pielęgniarka oddziałowa: 4707848

-ordynator/kierownik: 4707846

 

8)      SOR

sala główna:  470 78 88

 

ŻAGAŃ:

1)      Oddział pulmonologiczny (w tym momencie oddział COVID-19)

-pielęgniarka oddziałowa: 4771245

-ordynator/kierownik:  4771216

 

2)      Oddział chirurgii ogólnej (w tym momencie oddział COVID-19)

-pielęgniarka oddziałowa: 4771250

-ordynator/kierownik: 4771211

 

 

 

*    Osoby uprawnione:

  • Osoby upoważnione przez pacjenta do udzielania im informacji (ustnie lub w formie pisemnego oświadczenia składanego w ramach czynności związanych z przyjęciem do placówki).
  • Osoby bliskie (uprawnione w szczególnych sytuacjach – w okolicznościach przewidzianych w art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodzie lekarza i lekarza dentysty - pacjent nie ukończył 16 lat; pacjent jest nieprzytomny; pacjent jest niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji ). Osobą bliską, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest małżonek, krewni lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.  

 

ZASADY ODWIEDZIN

 

ODWIEDZINY CHORYCH W ODDZIALE LECZĄCYM PACJENTÓW ZARAŹONYCH COVID-19 SĄ OBECNIE NIEMOŻLIWE 

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZANIA PACJENTOM SZPITALA: m.in. przyborów toaletowych, ręczników oraz bielizny osobistej, które należy opakować w podwójne jednorazowe opakowanie typu reklamówka i opisać danymi pacjenta, któremu ma być przekazane (imię, nazwisko, oddział).

 

ODWIEDZINY CHORYCH W POZSTAŁYCH ODDZIAŁACH SĄ WSTRZYMANE. 

 

Pacjent może być odwiedzany wyłącznie w sytuacjach szczególnych, co dotyczy pacjentów w terminalnej fazie choroby, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

 

Zasady odwiedzin w szczególnych sytuacjach:

  1. Odwiedziny u chorych w tych sytuacjach mogą odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.
  2. Lekarz kierujący oddziałem, ze względu na specyfikę Oddziału i rodzaj udzielanych w nim świadczeń medycznych, może ograniczyć liczbę osób równocześnie odwiedzających pacjenta, przy czym w każdym przypadku ogranicza się ilość odwiedzających do 1 osoby dziennie, a odwiedziny nie mogą trwać dłużej niż 15 minut, przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych w Szpitalu i wytycznych sanitarno-epidemiologicznych - w tym m.in. wypełnieniu ankiety wstępnej, dezynfekcji rąk, zachowania 2 metrów odległości od innych pacjentów i personelu.
  3. Nie są wpuszczane osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
  4. Zabrania się osobom wnoszenia, spożywania i dostarczania pacjentowi alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających.
  5. Zabrania się wynoszenia z oddziałów zużytych opakowań oraz innych rzeczy pacjentów.
  6. W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel Szpitala ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie Szpitala. W przypadkach szczególnie uzasadnionych personel Szpitala może wezwać ochronę Szpitala lub Policję.