Procedura pn. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O MIEJCE NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ


I. ZASADY OGÓLNE
1. Praktyki zawodowe są odbywane w 105. KSzWzP SPZOZ w zakresie:
 a. zawodów medycznych.
 b. zawodów niemedycznych.
2. Zgłoszenie na praktykę zawodową może nastąpić na wniosek kandydata bądź
szkoły/uczelni.
3. Praktyki zawodowe w 105. KSzWzP SPZOZ przebiegają w formie bezpłatnej.
 a) Praktykom bezpłatnym podlegają:
  -studenci/ uczniowie medycznych publicznych uczelni/szkół,
  -studenci odbywający praktyki/staż z zakresu zawodów niemedycznych,
  -osoby zatrudnione w 105. KSzWzP w Żarach realizujące praktyki na
swój wniosek.
4. Osobę zatrudnioną w 105. KSzWzP SPZOZ, która ubiega się o miejsce na praktykę,
obowiązują wszystkie niniejsze zasady.
5. Osoba zatrudniona w 105. KSzWzP SPZOZ realizuje praktyki po godzinach
swojej pracy!
II. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
Uzyskiwanie zgody na praktyki zawodowe
1. Nie później niż 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk Kandydat
przedkłada wniosek o odbycie praktyki do zaopiniowania kierownikowi komórki
organizacyjnej, w której zamierza odbyć praktykę (patrz odpowiedni wniosek -
zał. 1) wraz z programem praktyk obowiązującym w danym roku akademickim.
Wniosek winien być zaadresowany do Komendanta. Do wniosku kandydat załącza
program praktyk.
 a) Kierownik komórki organizacyjnej pisemnie opiniuje wniosek i wyznacza
opiekuna praktykanta na przedłożonym wniosku.
 b) W przypadku praktyk z zakresu pielęgniarstwa wniosek opiniuje również
Pielęgniarka Oddziałowa.
2. Po uzyskaniu pisemnej, pozytywnej opinii kierownika komórki organizacyjnej
i pielęgniarki oddziałowej (jeśli dotyczy) kandydat składa wniosek wraz
z programem praktyk i informacją dot. przetwarzania danych osobowych (patrz
– Klauzula informacyjna dla studentów i praktykantów – zał. nr 2) w Punkcie
Ewidencyjnym (bud. 2, piętro II) nie później niż 14 dni przed planowanym
rozpoczęciem praktyki celem jego zarejestrowania.
3. Pracownik Działu Kadrowo-Płacowego (DKP) odbiera zarejestrowany wniosek
z Punktu Ewidencyjnego i weryfikuje go pod względem merytorycznym
i kompletności informacji.
4. Zweryfikowany wniosek, Pracownik DKP przedkłada do zaopiniowania/decyzji:
 a) Naczelnej pielęgniarce w przypadku zawodów pielęgniarskich – do
zaopiniowania, następnie wniosek kierowany jest do Komendanta Szpitala – do
decyzji.
 b) Komendantowi – praktyka w zakresie zawodów zawodów medycznych oraz
niemedycznych – do decyzji.
Podpisywanie umowy/porozumienia z uczelnią/szkołą
1. W sytuacji uzyskania zgody na realizację praktyki zawodowej, Komendant zawiera
umowę/porozumienie o praktykę z uczelnią/szkołą, którą przekazuje uczelnia/szkoła.
Realizacja praktyki
1. W ustalonym terminie rozpoczęciem się planowanej praktyki/szkolenia BHP
zgłasza się do Działu Kadrowo-Płacowego (bud. 23, piętro II, pok. 201)
w godzinach 7:55-8:00 celem:
 a) dostarczenia obowiązkowych dokumentów:
-kserokopii potwierdzenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmującego cały
okres trwania praktyki; w przypadku praktyk z zakresu administracji
wymagane jest tylko ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW),
-aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy,
-aktualnej książeczki do celów sanitarno - epidemiologicznych lub
aktualnego orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Niezłożenie w terminie ww. dokumentów skutkuje niemożliwością przystąpienia do
praktyk!
 b) odebrania Karty obiegowej na szkolenie m.in. z zakresu BHP, p. poż. i z zasad
ochrony i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych,
 c) otrzymania wniosku o wydanie imiennego identyfikatora, który przekazuje do
Komendanta Ochrony (zał. nr 3).
2. Po zakończonych praktykach, praktykant zwraca imienny identyfikator
Komendantowi Ochrony.
3. Po zakończonych szkoleniach praktykant zwraca Kartę Obiegową do DKP i udaje się
do komórki organizacyjnej 105. KSzWzP SPZOZ, w której będzie odbywał praktykę.

DO POBRANIA:

Klauzula informacyjna dla studentów i praktykantów

Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki

sprzet1

W dniu 28.10.2022 r. do Szpitala trafił nowy sprzęt – przewoźny analogowy aparat RTG. Urządzenie zostało zakupione w ramach w  dotacji celowej otrzymanej od gminy Żary w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych związanych z działalnością Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Przewoźne aparaty RTG wykorzystywane są do wykonywania zdjęć przyłóżkowych, co jest ogromnym wsparciem pracy oddziału. Dzięki tak nowoczesnej aparaturze personel szpitala jest w stanie w szybki oraz komfortowy sposób wykonać niezbędne dla pacjenta badanie.

sprzet2

sprzet3

sprzet4

sprzet5

Szpital zapewnia należyte przygotowanie zwłok do pochówku oraz przechowywanie zwłok w chłodni przez 72 godziny od śmierci pacjenta. Przygotowywanie zwłok do pochówku oraz przechowywanie w chłodni przez 72 godziny odbywa się na koszt Szpitala.

Prosektorium w Żaganiu

Informujemy, że obsługę pośmiertną osób zmarłych w filii Szpitala w Żaganiu na zlecenie 105. KSzWzP SPZOZ w Żarach realizuje PH-U Krzysztof Michalak.

Opłaty:

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta zmarłego w podmiocie leczniczym przez okres dłuższy niż 72 godziny za każdą kolejną rozpoczętą dobę:

150,00 zł + 23% VAT

prosektorium1

 

Prosektorium w Żarach

Informujemy, że obsługę pośmiertną osób zmarłych w Szpitalu w Żarach na zlecenie 105. KSzWzP SPZOZ w Żarach  realizuje PHU Maciej Bartosz.

Opłaty:

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta zmarłego w podmiocie leczniczym przez okres dłuższy niż 72 godziny za każdą kolejną rozpoczętą dobę

 200,00 zł brutto

Podstawowe informacje związane z zagrożeniami cyberbezpieczeństwa

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach decyzją Ministra Obrony Narodowej został uznany za operatora usługi kluczowej, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560), w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

cyber

Za operatora usługi kluczowej uznaje się podmiot, jeżeli:

1) świadczenie tej usługi zależy od systemów informacyjnych,

2) incydent mógłby mieć istotny skutek zakłócający dla świadczenia usługi kluczowej przez tego operatora.

Podstawowe pojęcia:

1) cyberbezpieczeństwo – odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy;

2) incydent – zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo;

3) incydent krytyczny – incydent skutkujący znaczną szkodą dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, interesów międzynarodowych, interesów gospodarczych, działania instytucji publicznych, praw i wolności obywatelskich lub życia i zdrowia ludzi, klasyfikowany przez właściwy CSIRT MON, CSIRT NASK lub CSIRT GOV;

4) incydent poważny – incydent, który powoduje lub może spowodować poważne obniżenie jakości lub przerwanie ciągłości świadczenia usługi kluczowej;

5) incydent istotny – incydent, który ma istotny wpływ na świadczenie usługi cyfrowej w rozumieniu art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/151 z dnia 30 stycznia 2018 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w odniesieniu do dalszego doprecyzowania elementów, jakie mają być uwzględnione przez dostawców usług cyfrowych w zakresie zarządzania istniejącymi ryzykami dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, oraz parametrów służących do określenia, czy incydent ma istotny wpływ (Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 48), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym 2018/151”;

6) incydent w podmiocie publicznym – incydent, który powoduje lub może spowodować obniżenie jakości lub przerwanie realizacji zadania publicznego realizowanego przez podmiot publiczny;

7) obsługa incydentu – czynności umożliwiające wykrywanie, rejestrowanie, analizowanie, klasyfikowanie, priorytetyzację, podejmowanie działań naprawczych i ograniczenie skutków incydentu;

8) podatność – właściwość systemu informacyjnego, która może być wykorzystana przez zagrożenie cyberbezpieczeństwa;

9) ryzyko – kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niepożądanego i jego konsekwencji;

10) szacowanie ryzyka – całościowy proces identyfikacji, analizy i oceny ryzyka;

11) system informacyjny – system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), wraz z przetwarzanymi w nim danymi w postaci elektronicznej;

12) usługa cyfrowa – usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650), wymienioną w załączniku nr 2 do ustawy;

13) usługa kluczowa – usługę, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej, wymienioną w wykazie usług kluczowych;

14) zagrożenie cyberbezpieczeństwa – potencjalna przyczyna wystąpienia incydentu;

15) zarządzanie incydentem – obsługę incydentu, wyszukiwanie powiązań między incydentami, usuwanie przyczyn ich wystąpienia oraz opracowywanie wniosków wynikających z obsługi incydentu;

16) zarządzanie ryzykiem – skoordynowane działania w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w odniesieniu do oszacowanego ryzyka.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie progów uznania incydentu za poważny (Dz.U. 2018 poz. 2180) za kryteria krytyczności incydentu przyjąć należy:

 • brak dostępności usługi powyżej 24 godzin,
 • brak poufności danych przetwarzanych w usłudze,
 • brak integralności danych przetwarzanych w usłudze.

W obszarze usługi kluczowej funkcjonują w Szpitalu następujące procedury:

 • Polityka Ochrony Danych Osobowych,
 • Regulamin Ochrony Danych Osobowych,
 • Plan ciągłości działania,
 • Instrukcja Zarządzania Systemów Informatycznych,
 • Polityka kluczy,
 • Regulamin użytkowania komputerów przenośnych,
 • Metody i środki uwierzytelnienia,
 • Procedura tworzenia kopii zapasowych.

Tekst został opracowany na podstawie poniższych przepisów.

 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560);
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2019 poz. 2479);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 roku w sprawie rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej (Dz.U. poz. 2080);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie progów uznania incydentu za poważny (Dz.U. 2018 poz. 2180);

Podziękowania

 4089552931380980251

 

Obraz 1949 str.1

 

 

  podziękowanie mail15.11

 

 

 

Obraz 1950 str.2x

 

 

podz170322

podz170322 1

podziękowania 2022 03 18

podziękowania 2 2022 03 18

podz260422

podz180522

podz2 180522

podz230522

 

podziekowania040722

podz23082022

podz26082022

podz0812

podz0812 1

podziekowania141222

podziek190523

 podz050623

podz160623jpg

 

 

 

 

podz181023

 

IMG 20211117 110721xx

IMG 20211105 091909xxeer

 

IMG 20211024 205538x

podziekowanie S.AbuFaraj Mączka xx

podz1x  podz2x

podzx

 

 

 


Podziękowanie facebook

 1

podziękowanie M.Harbin w

podziękowanie od dzieci 4 w   podziękowanie od dzieci 1 w

podziękowanie poz w

234903944 1983323231843982 8511002002513998090 n

podziękowanie od szkoły w

podziękowanie od dzieci 2w   podziękowania od dzieci 5w

Podziękowanie sor

234927700 949914185555102 3629323457758305584 n

podz4x

podz3x

Podzie kowanie IV 1xx

Podziekowania II PP 07x

 

Podzie kowania I PP 10xx

Podziekowania II PP 03x

Podzie kowania I PP 11x

Podzie kowania I PP 09x

Podzie kowania I PP 07x

Podziekowania II PP 02x

Podziekowania II PP 08x

Podziekowania II PP 11x

Podzie kowanie V 1x

Podzie kowanie III 1x

Podziekowania II PP 09x

Podziekowania II PP 04xxx

 

 

Podzie kowania I PP 05x

Podzie kowania I PP 04x

 

Podziekowania II PP 05xx

Podziekowania II PP 06xxxx

Podzie kowania I PP 08xx

Podzie kowania I PP 01xpodzogrod

 

 

 RATOWNICTWO MEDYCZNE 

 

 

TELEFON ALARMOWY 

999 lub 112

 

Dysponentem Zespołów Ratownictwa Medycznego na terenie województwa lubuskiego jest CENTRALNA DYSPOZYTORNIA województwa lubuskiego mieszcząca się w Gorzowie Wlkp., która jest jedynym dysponentem wszystkich zespołów ratownictwa medycznego w woj. lubuskim, niezależnie od miejsca stacjonowania poszczególnych zespołów.

Decyzja, o zadysponowaniu karetki do konkretnego zdarzenia, należy do dyspozytora Centralnej Dyspozytorni. 

 

Jeśli potrzebna jest pomoc medyczna należy dzwonić na nr 999 lub 112. Należy podać miejscowość w której jest zdarzenie, dokładny adres, zachować spokój, odpowiadać na zadawane przez dyspozytora pytania, stosować się do wskazówek dotyczących postępowania przed przybyciem Zespołu Ratownictwa Medycznego. 

Po otrzymaniu zgłoszenia dyspozytor wysyła zespół będący najbliżej zdarzenia /osoby chorej.

 

 - - - 

 

KIEROWNIK ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym

lek. Ryszard Smyk 

specjalista zdrowia publicznego, chirurg ogólny

 

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA 

mgr pielęgniarstwa Grażyna Urbaniak

specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 

 

Kontakt w sprawach innych niż zgłoszenia alarmowe tel. 68 477 12 58 (kierownik)

Uwaga! pod tym numerem nie są przyjmowane zgłoszenia alarmowe

 

Ratownictwo medyczne  w 105. Kresowym Szpitalu  Wojskowym obejmuje opieką głównie mieszkańców z powiatów żagańskiego oraz żarskiego. Dysponujemy ambulansami sanitarnymi typu P - podstawowy zespół RM oraz S - specjalistyczny zespół RM.

 

Karetki stacjonują w 6 miejscowościach:

 

1. Żary, ul. Domańskiego 2 (w szpitalu)

-  karetka typu P

-  karetka typu P

2. Lubsko, ul. Strażacka

-  karetka typu P

-  karetka typu P

3. Trzebiel, ul. Strzelecka

-  karetka typu P

4. Żagań, ul. Żelazna 1A (w szpitalu)

-  karetka typu P

-  karetka typu S

5. Iłowa, ul. Żagańska

-  karetka typu P

6. Szprotawa, ul. Chrobrego

-  karetka typu P

-  karetka typu P

 

 Wsparcie szpitala 

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa hojność oraz bezinteresowną wolę wsparcia 105. KSWzP SPZOZ w Żarach, w tym w szczególności w walce z COVID-19, w związku z regulacjami prawnymi związanymi z przyjmowaniem oraz sprawozdawaniem otrzymywanych darowizn, w przypadku chęci przekazania na rzecz Szpitala darowizny, uprzejmie prosimy o zastosowanie odpowiedniej procedury, w zależności od przedmiotu darowizny.

 

Darowizny rzeczowe - w przypadku chęci przekazania darowizny rzeczowej, należy przekazać taką informację do do Specjalisty ds. Funduszy Inwestycyjnych i Ochrony Środowiska pod nr tel.: 68 470 79 94 lub pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Przekazania informacja powinna określać przedmiot darowizny, ilość oraz wartość. Dodatkowo, można przesłać propozycję umowy darowizny.

Darowizny pieniężne - przyjęcie darowizny pieniężnej przez Szpital może nastąpić w formie przelewu na bieżący rachunek bankowy lub wpłaty gotówki do kasy.

 

W przypadku darowizny pieniężnej wystarczy dowód wpłaty na rachunek obdarowanego:

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

38 1130 1222 0030 2003 2620 0004

W tytule wpłaty: Darowizna ...  (prosimy wpisać cel na jaki chcieliby Państwo przeznaczyć środki,  np. Darowizna na walkę z COVID-19)

W razie jakichkolwiek pytań związanych z darowiznami, prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Funduszy Inwestycyjnych i Ochrony Środowiska pod nr tel.: 68 470 79 94 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Opracowanie: Dział Organizacyjno - Prawny 105.KSzWzP SPZOZ w Żarach 

 

Deklaracja dostępności serwisu

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ - zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej 105szpital.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego 105szpital.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.11.2018r.

Data ostatniej dużej aktualizacji:  -

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

          - brak audiodeskrypcji

Strona została zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany wielkości tekstu
 • ustawienia zwiększonego kontrastu
 • tryb nocny
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 Oświadczenie sporządzono dnia 13.11.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników podmiotu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

105. KSzWzP SP ZOZ, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary.

Dostęp architektoniczny do siedziby 105. KSzWzP SP ZOZ stanowi brama wjazdowa przy ul. Domańskiego 2 w Żarach.