Procedura pn. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UBIEGANIA SIĘ O MIEJCE NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ


I. ZASADY OGÓLNE
1. Praktyki zawodowe są odbywane w 105. KSzWzP SPZOZ w zakresie:
 a. zawodów medycznych.
 b. zawodów niemedycznych.
2. Zgłoszenie na praktykę zawodową może nastąpić na wniosek kandydata bądź
szkoły/uczelni.
3. Praktyki zawodowe w 105. KSzWzP SPZOZ przebiegają w formie bezpłatnej.
 a) Praktykom bezpłatnym podlegają:
  -studenci/ uczniowie medycznych publicznych uczelni/szkół,
  -studenci odbywający praktyki/staż z zakresu zawodów niemedycznych,
  -osoby zatrudnione w 105. KSzWzP w Żarach realizujące praktyki na
swój wniosek.
4. Osobę zatrudnioną w 105. KSzWzP SPZOZ, która ubiega się o miejsce na praktykę,
obowiązują wszystkie niniejsze zasady.
5. Osoba zatrudniona w 105. KSzWzP SPZOZ realizuje praktyki po godzinach
swojej pracy!
II. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
Uzyskiwanie zgody na praktyki zawodowe
1. Nie później niż 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk Kandydat
przedkłada wniosek o odbycie praktyki do zaopiniowania kierownikowi komórki
organizacyjnej, w której zamierza odbyć praktykę (patrz odpowiedni wniosek -
zał. 1) wraz z programem praktyk obowiązującym w danym roku akademickim.
Wniosek winien być zaadresowany do Komendanta. Do wniosku kandydat załącza
program praktyk.
 a) Kierownik komórki organizacyjnej pisemnie opiniuje wniosek i wyznacza
opiekuna praktykanta na przedłożonym wniosku.
 b) W przypadku praktyk z zakresu pielęgniarstwa wniosek opiniuje również
Pielęgniarka Oddziałowa.
2. Po uzyskaniu pisemnej, pozytywnej opinii kierownika komórki organizacyjnej
i pielęgniarki oddziałowej (jeśli dotyczy) kandydat składa wniosek wraz
z programem praktyk i informacją dot. przetwarzania danych osobowych (patrz
– Klauzula informacyjna dla studentów i praktykantów – zał. nr 2) w Punkcie
Ewidencyjnym (bud. 2, piętro II) nie później niż 14 dni przed planowanym
rozpoczęciem praktyki celem jego zarejestrowania.
3. Pracownik Działu Kadrowo-Płacowego (DKP) odbiera zarejestrowany wniosek
z Punktu Ewidencyjnego i weryfikuje go pod względem merytorycznym
i kompletności informacji.
4. Zweryfikowany wniosek, Pracownik DKP przedkłada do zaopiniowania/decyzji:
 a) Naczelnej pielęgniarce w przypadku zawodów pielęgniarskich – do
zaopiniowania, następnie wniosek kierowany jest do Komendanta Szpitala – do
decyzji.
 b) Komendantowi – praktyka w zakresie zawodów zawodów medycznych oraz
niemedycznych – do decyzji.
Podpisywanie umowy/porozumienia z uczelnią/szkołą
1. W sytuacji uzyskania zgody na realizację praktyki zawodowej, Komendant zawiera
umowę/porozumienie o praktykę z uczelnią/szkołą, którą przekazuje uczelnia/szkoła.
Realizacja praktyki
1. W ustalonym terminie rozpoczęciem się planowanej praktyki/szkolenia BHP
zgłasza się do Działu Kadrowo-Płacowego (bud. 23, piętro II, pok. 201)
w godzinach 7:55-8:00 celem:
 a) dostarczenia obowiązkowych dokumentów:
-kserokopii potwierdzenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmującego cały
okres trwania praktyki; w przypadku praktyk z zakresu administracji
wymagane jest tylko ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW),
-aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy,
-aktualnej książeczki do celów sanitarno - epidemiologicznych lub
aktualnego orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Niezłożenie w terminie ww. dokumentów skutkuje niemożliwością przystąpienia do
praktyk!
 b) odebrania Karty obiegowej na szkolenie m.in. z zakresu BHP, p. poż. i z zasad
ochrony i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych,
 c) otrzymania wniosku o wydanie imiennego identyfikatora, który przekazuje do
Komendanta Ochrony (zał. nr 3).
2. Po zakończonych praktykach, praktykant zwraca imienny identyfikator
Komendantowi Ochrony.
3. Po zakończonych szkoleniach praktykant zwraca Kartę Obiegową do DKP i udaje się
do komórki organizacyjnej 105. KSzWzP SPZOZ, w której będzie odbywał praktykę.

DO POBRANIA:

Klauzula informacyjna dla studentów i praktykantów

Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki